Údržba a opravy v neautorizovaných servisoch - zmeny.
Vzhľadom na vstup SR do EÚ ako aj predchádzajúcu aproximáciu právneho systému SR sú v súčasnosti v slovenskom práve pevne zakotvené inštitúty slúžiace tak na ochranu práv spotrebiteľov, ako aj na bránenie aktivitám obmedzujúcim trh/hospodársku súťaž, vyplývajúce z čl. 81 Zmluvy o založení európskeho spoločenstva. Účelom inštitútov na ochranu trhu resp. hospodárskej súťaže je o. i. umožniť nezávislým opravovniam (servisom) reálne vykonávať svoju činnosť bez toho, aby mohli byť akýmkoľvek spôsobom z trhu vytlačení opravármi autorizovanými.


V zásade teda platí, že predajca nemôže odmietnuť (bezplatné) vykonanie záručných opráv, pokiaľ boli predchádzajúce zásahy do motorového vozidla v súlade so štandardami výrobcu.


Nariadenie komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods.3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel stanovuje v čl.4 bod 2 výslovne, že pokiaľ výrobca (importér motorových vozidiel odmieta predať nezávislému servisu zariadenia, technológie a informácie potrebné na odbornú realizáciu opráv motorových vozidiel danej značky, ide o obmedzenie súťaže nepriamou formou. Ide teda o protiprávne konanie, okrem iného sankcionovateľné slovenským Protimonopolným úradom.


Od 1.11.2004 nemôžu teda predajcovia v záručných podmienkach viazať zachovanie záručných nárokov na vykonávanie opráv a pravidelných prehliadok u autorizovaných opravcov (servisov). Od tohto dátumu takýto prístup predajcu predstavuje poškodzovanie práv spotrebiteľa, ako aj obmedzovanie hospodárskej súťaže. V konečnom dôsledku to znamená, že od uvedeného dátumu možno vykonať opravu u neautorizovaného servisu - nezávislého opravcu, avšak len takého, ktorý je vybavený na vykonávanie opráv daného typu vozidla.


Vykonanie prehliadky alebo opravy v neautorizovanom servise nemôže byť dôvodom na neuznanie záruky v autorizovanom servise.


Servis a Záruka na vozidlo

Otázka: Môže výrobca automobilu zrušiť záruku, keď si majiteľ
nechal vozidlo v tejto dobe udržiavať, alebo opravovať v nezávislej dielni?

V prípade, že si nechá vykonávať údržbu alebo opravy v nezávislom servise, môže výrobca vypovedať garanciu len v prípade, keď bude táto oprava alebo údržba vykonaná zle, či v rozpore s technickými informáciami.
Všeobecné nariadenie, že vozidlo musí byť servisované iba v autorizovanom servise je hrubým poškodením nielen práva voľného výberu majiteľa vozidla, ale i práv nezávislého servisu.

Otázka: Môže mať použitie dielcov zakúpených mimo siete výrobcu vozidla, tzv. Originálnych dielcov, či dielcov zhodnej kvality vplyv na garanciu vozidla?

Predpis, používať v dobe garancie iba dielce dodávané výrobcom vozidla je porušenie tzv. zásadnej klauzuly podľa článku 4.1. Blokovej výnimky 1400/2002, a je ďalej neprípustný.
To, že nezávislá dielňa, ako aj autorizovaný servis pritom ručia za kvalitu vykonaných opráv a údržby a nesú za to zodpovednosť tak ako predtým.

Ak dôjde v príčinnej súvislosti s opravou zle vykonanou v nezávislej dielni, ako aj v autorizovanom servise k závade, alebo dôjde k inému poškodeniu vozidla, nevzťahuje sa na tieto závady záruka poskytovaná predávajúcim a daný subjekt je plne zodpovedný za spôsobenú škodu.

Obidva uvedené body celkom jasne definujú skutočnosť, že i v dobe garancie môže byť údržba i opravy vykonávané v nezávislých servisoch, a to vrátane výmeny dielcov, pričom to nemá vplyv na uplatnenie garancie.